Impresumi

Botues i kësaj oferte të internetit është Seksioni për Shtyp dhe Punë Publike i Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë.
Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë
Rr. Azem Jashanica 17, Dragodan II
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel.:  +381 (0)38 25 45 00
Faks: +381 (0)38 25 45 36
Email: pris%27%diplo%27%de,info

Redaksia

Kryeredaktor dhe përgjegjës:
Marten Menger

Redaktorë (gjermanisht, shqip, serbisht):

Clara Duske, Ramize Ferati, Arbnore Jashari Duzha, Vladislav Stevanovic


Sqarim lidhur me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave me referenca personale

Gjatë secilës qasje të një përdoruesi në ofertën e internetit të Ministrisë Federale të Punëve të Jashtme dhe gjatë secilit shkarkim të një     
dokumenti, të dhënat lidhur me këtë procedurë ruhen dhe përpunohen përkohësisht në një dokument protokollar.
Para ruajtjes, secila e dhënë anonimizohet nëpërmjet ndryshimit të adresës IP.

Më hollësisht gjatë secilës qasje, gjegjësisht secilit shkarkim ruhet të dhënat në vijim:

adresa IP e anonimizuar,


data dhe koha,


faqja e shkarkuar/emri i dokumentit të shkarkuar,


sasia e të dhënave të bartura,


njoftimi, nëse qasja/shkarkimi ka qenë e/i suksesshëm.


Këto të dhëna vlerësohen vetëm për qëllime statistikore dhe për përmirësimin e ofertës dhe më pas fshihen.
Ato nuk përdoren për një qëllim tjetër dhe nuk iu komunikohen palëve të treta.
Gjatë shkarkimit të faqeve të veçanëta përdoren të ashtuquajturat cookies të përkohshme, në mënyrë që të lehtësohet navigimi. Këto session cookies nuk përmbajnë të dhëna me referenca personale dhe skadojnë pas skadimit të sesionit të internetit. Teknikat, si për shembull Java-Applets apo Active-X-Controls, të cilat mundësojnë rigjenerimin e sjelljes së qasjes së përdoruesve nuk vëhen në përdorim.

Personi i autorizuar i Ambasades Gjermane per kete çeshtje eshte z. Marten Menger.

Udhëzimet e përdorimit

Ju lutemi t’i keni parasysh udhëzimet tona të përdorimit:

Dëshmitë e fotografive

(nëse nuk është cekur ndryshe)

Qendra Federale e Fotografisë, BPA

Arkiva e fotografisë, Ministria Federale
e Punëve të Jashtme

picture-alliance/dpa

colourbox.com

Ambasada Gjermane Prishtinë