Rregullat për vizë

Për ta pasur më të qartë mënyrën e plotësimit të formularit aplikues, këtu mund të gjeni nje formular moster për vizë të Schengen-it (shërben vetem për informatë):

VIS - Visa Information System

Sistemi Informativ Viza SIV

Sistemi Informativ Viza është një sistem i cili shërben për shkëmbimin e të dhënave rreth vizes ndërmjet Shteteve Shengen. Qëllimet e këtij sistemi janë: lehtësimi i procedurës për aplikim, lehtësimi i kontrollova në kufi si dhe rritja e sigurimit, që vlen edhe për aplikuesin. Nga 25.09.2014 në Turqi dhe në Ballkanin Perëndimor do të përdoret SIV.

Visa

VINI RE:

Që tani për të gjitha shërbimet konsullore (çertifikimet, kërkesat për pasaporta gjermane etj.), si dhe kërkesat për viza (vizë turistike, vizë afariste, vizë për bashkim familjar etj.) është i domosdoshëm caktimi i terminit në mënyrë elektronike.

Për të vazhduar te sistemi elektronik i dhënjes së termineve,
klikoni këtu.

Altes Telefon

Adresa, orari punës dhe kontakti në raste urgjente

Këtu mund të gjeni të dhënat, se si dhe kur mund të na kontaktoni:

Visa

Kushtet dhe procedurat

Informata të përgjithshme – Viza për hyrje në Gjermani

arbeiten2

Punësim i lehtësuar në Gjermani për persona me kualifikim të lartë

Më 1 gusht 2012 janë vendosur lehtësime në parakushtet ligjore për punësim të ekspertëve me kualifikim të lartë në Gjermani. Ky vendim ka për qëllim që Republikën Federale të Gjermanisë ta bëjë më atraktive për imigrantët e huaj me një kualifikim të mirë arsimor. Titulli i ri i qëndrimit zyrtarisht quhet „Karta e kaltër BE“ (Blaue Karte EU). Krahas kësaj për ekspertë të kualifikuar është vendosur edhe një titull i qëndrimit për kërkim të vendit të punës.

Cilat dokumente duhet të dorëzohen?

Këtu mund t'i shkarkoni fletë-informacionet si pdf:

Ju lutemi vini re: fotografitë biometrike të pasaportave duhet të përputhen me kritere të caktuara!

Rregullat për Vizë

Altes Rathaus in Bamberg

Kurset integruese

Kosovareve dhe kosovarëve, të cilëve për shkaqe private apo profesionale ju duhet të shpërngulën në Gjermani, AGEF-i/APPK – ja në bashkëpunim me Diakonischem Werk si dhe Fondin Integrues Evropian ju ofron mundësinë për pjesëmarrje në një kurs integrues, i cili përveç mësimit të gjuhës ofron edhe aktivitete të ndryshme si përgatitje për jetën shoqërore, profesionale dhe kulturore në Gjermani.

Informata më të hollësishme mund të gjeni në faqen vijuese elektronike: